nikifory

Regulamin sklepu i przekazywania darowizn

Strona internetowa www.nikifory.pl jest administrowana przez
Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2/U-2
02-972 Warszawa
KRS 0000775644.

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o. w celu wsparcia programu Nikifory i jego uczestników.

PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z realizacją programu Nikifory i na działania wspierające jego uczestników.
2. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności: PayU S.A, ul. Grunwaldzka 186, 60- 166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.
3. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę.
4. Użytkownik może również wybrać opcję płatności cyklicznej kartą płatniczą, dzięki której wybrana kwota będzie automatycznie pobierana z jego karty.
5. Użytkownikom przysługuje prawo do odwołania płatności cyklicznej w dowolnej chwili poprzez kontakt z Fundacją: p.oraczewska@change4good.pl
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie.
7. Dokonanie darowizny równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres p.oraczewska@change4good.pl lub zadzwonić na numer (+48) 22 299 29 28 . W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT


Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznego operatora płatności PayU.

Regulamin sklepu internetowego Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o. dostępnego pod adresem internetowym https://nikifory.pl/sklep jest Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, REGON 382786220, NIP 9512480137, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000775644.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Klient – każda osoba bądź podmiot dokonujące zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedawca –Change4Good Not-for-Profit Sp. z o.o.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nikifory.pl/sklep

4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta z Klientem online w ramach Sklepu.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Dostawca – przedsiębiorca dostarczający produkty bądź usługo dostępne w Sklepie.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: p.oraczewska@change4good.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 299 29 28

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 73 1050 1025 1000 0090 8056 5311

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w  tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa plików cookies;

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT).

4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”;

  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ‐ wypełnić Formularz      zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link

przesłany w wiadomości e-mail,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka pocztowa przedpłacona,

b) przesyłka kurierska przedpłacona,

c) odbiór osobisty dostępny pod adresami: al. Rzeczypospolitej 2/U‐2, 02-972 Warszawa

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

b) płatności elektroniczne.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych, chyba że opis Produktu stanowi inaczej
(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu
do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz
w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

6 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę; c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. na podstawie indywidualnego zamówienia u Dostawcy;

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

9. Pouczenie   o możliwości odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
w § 3 niniejszego Regulaminu

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego (imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej) gromadzone są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży (w tym także na wypadek ewentualnych roszczeń), a jeżeli Klient wyrazi na to jednoznacznie i dobrowolnie zgodę, także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak aktualny będzie cel dla którego zostały zebrane (maksymalnie 5 lat).

4. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c) odbiorcami danych osobowych Klientów nie są Dostawcy.

6. Klientowi przysługują prawa dotyczące danych osobowych określone w obowiązującym prawie, w tym szczególności do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się
w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed opublikowaniem Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej www.nikifory.pl

Scroll to Top